aktuelle lover

Aktuelle lover

Avhendingslova (Lov om avhending av fast eigedom)

Burettslagslova (Lov om burettslag)

Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.)

Eiendomsmeglingsloven (Lov om eiendomsmegling) • Eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner)

Ekteskapsloven (Lov om ekteskap)

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK 10)

Grannelova (Lov om rettshøve mellom grannar)

Håndverkertjenesteloven (Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere)

Jordlova (Lov om jord)

Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv.)

Matrikkellova (Lov om eigedomsregistrering)

Plan- og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling)

Sameigelova (Lov om sameige)

Strålevernloven (Lov om strålevern og bruk av stråling)

Tomtefestelova (Lov om tomtefeste)